O základní škole

Historie školy, úplnost a velikost školy, vybavení školy, charakteristika žáků

K otevření nové školní budovy včetně prostorné tělocvičny došlo dne 1. ledna 1973. Stará budova sloužila jako škola od roku 1838.
V současné době má naše škola pouze 1. stupeň a je pětitřídní. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna a školní družina (MŠ je v samostatné budově, školní jídelna je ve společné budově se soukromými byty a učebnou ZUŠ Ivanovice na Hané, která zde má své detašované pracoviště).

Školní budovy se nachází v klidné a okrajové části obce, v blízkosti je vybudováno víceúčelové hřiště, které je zároveň se školou (relaxace o přestávkách, hodiny Tv, kroužky, ŠD) maximálně využíváno i mimoškolními zájemci na kopanou, volejbal, tenis, nohejbal aj. Podobně je tomu i ve využití prostorné tělocvičny se samostatným vchodem, která je navíc vybavena i lezeckou stěnou.
Hlavní budova je jednopodlažní, má světlé a estetické prostory. Učebny jsou dostatečně velké, všechny jsou vybaveny novým nábytkem, hracími kouty s koberci, počítačovou technikou. Pro výuku informatiky je využívána odborná učebna s počítači a dataprojektorem. Škola má k pro výuku k dispozici 2 nové interaktivní tabule.
Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně dochází k jeho obnově. Všechny učebny jsou vybaveny předepsaným školním nábytkem.
Žáci k nám dojíždějí z obcí Dětkovice, Medlovice a Pačlavice, autobusové spojení je se všemi obcemi vyhovující.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizovaný a plně kvalifikovaný (učitelky 1. stupně, učitel náboženství, vychovatelky školní družiny).

Výuka cizích jazyků

Výuka cizího jazyka (anglický jazyk) je ve školním vzdělávacím programu zařazena od 1. ročníku.

Dlouhodobé projekty

Škola je již od roku 1999 zapojena do akce „Školní mléko“, od roku 2010 do akce „Ovoce do škol.“
Škola se v letech 2011 až 2013 zapojila do projektu „Učení je radost“ v rámci finanční podpory ESF (evropský sociální fond) – EU Peníze školám.
Škola se pravidelně zapojuje do mezinárodní matematické soutěže „Klokan“.
Škola se dlouhodobě zapojuje do projeků vyhlašovaných MŠMT (Šablony).

Spolupráce s rodiči a veřejností

Zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o výsledcích práce dětí, spolu se Spolkem rodičů se škola podílí na třídních schůzkách, dále se konají pravidelně individuální konzultace o chování a prospěchu. Rodiče mají možnost navštívit své děti při tradiční akci Den otevřených dveří (květen). Škola organizuje různé kulturní akce pro veřejnost – besídky, školní akademie, sportovní soutěže, preventivní programy, výstavy (zde úzce spolupracujeme i s místním muzeem a OÚ Dětkovice). Aktuální informace o veškerém dění ve škole lze získat rovněž prostřednictvím webových stránek školy. Od školního roku 2021/2022 škola pro komunikaci s žáky a rodiči, jakož i pro případnou distanční výuku používá rovněž výukovou platformu MS Teams.
Na naší škole je zřízena tříčlenná školská rada, která se schází nejméně dvakrát ročně, schvaluje a projednává školní řád (součástí jsou i pravidla pro hodnocení žáků), ŠVP, výroční zprávu aj.
Škola spolupracuje s dalšími subjekty – PPP Vyškov, městys, spádové mateřské školy, místní knihovna, muzeum ve Vyškově, hasiči, chovatelé, Červený kříž aj.