Povinně zveřejňované informace

Základní škola a Mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a účinném znění, a vyhláškou č. 515/2020 Sb. v platném a účinném znění, následující informace:

 1. NÁZEV

Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace

 1. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
  • Důvod:
   • Poskytování základního a předškolního vzdělávání, zájmové vzdělávání ve školní družině pro žáky I. stupně dle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a souvisejících předpisů
   • zajištění školního stravování pro žáky a zaměstnance škol
   • doplňková činnost dle zřizovací listiny
  • Způsob: Subjekt byl založen zřizovací listinou a je zapsán v Rejstříku škol a školských zařízení od 1.1.2005, zřizovatelem je Městys Švábenice
 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka, která je oprávněna jednat jménem organizace

 1. KONTAKTNÍ SPOJENÍ   
  • KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA, ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚV

Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Švábenice 330
Švábenice
683 23

  • ÚŘEDNÍ HODINY

Ve pracovní dny od 8:00 do 13:00 po předchozí telefonické nebo písemné dohodě

  • TELEFONNÍ ČÍSLA
   • Základní škola: +420 517 365 629, +420 733 722 696
   • Mateřská škola: +420 517 365 647, +420 731 494 187
   • Školní jídelna: +420 517 365 712, +420 733 724 541
 • ADRESA INTERNETOVÝCH STRÁNEK: www.zssvabenice.cz
 • ADRESA PODATELNY:
  • Švábenice 330, 683 23 Švábenice, subjekt na tomto místě přijímá písemná podání a podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem na následujících technických nosičích: CD, DVD, FLASH DISK
 • ELEKTRONICKÁ ADRESA PODATELNY: skola@svabenice.cz
 • DATOVÁ SCHRÁNKA: x2imh9y
 1. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT:
 1. IČO 70988749
 2. PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY škola není plátcem DPH
 3. DOKUMENTY
 4. ŽÁDOSTI O INFORMACE
  • Elektronicky: email skola@svabenice.cz, datová schránka: x2imh9y
  • Listinná podoba (osobně, poštou): Švábenice 330, 683 23 Švábenice
 5. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ
  • Elektronicky: email skola@svabenice.cz datová schránka x2imh9y
  • Listinná podoba (osobně, poštou): Švábenice 330, 683 23 Švábenice
 6. PŘEDPISY
 7. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
  • Sazebník úhrad za poskytování informací – nebyl vydán
  • Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací – nebylo vydáno
 8. LICENČNÍ SMLOUVY
  • Vzory licenčních smluv – žádné
  • Výhradní licence – žádné
 9. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
  Dokumenty školy

OSNOVA POPISU ÚKONŮ ORGÁNU VEŘEJNÉ SPRÁVY

NÁZEV ÚKONU

Dle § 165 odst.2 školského zákona v platném a účinném znění (dále jen „školský zákon“):

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu

 1. zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku
 2. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního vzdělávání
 3. zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky,
 4. přijetí k základnímu vzdělávání podle
 5. rozhodnutí o přestupu žáka do jiné základní školy
 6. podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školského zařízení
 7. povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka
 8. ukončení individuálního vzdělávání dítěte

V JAKÉM PŘÍPADĚ VE VĚCI JEDNAT

Ředitelka školy rozhoduje z pozice orgánu veřejné moci o

 1. zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu
 2. zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku
 3. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního vzdělávání
 4. zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky,
 5. přijetí k základnímu vzdělávání podle
 6. rozhodnutí o přestupu žáka do jiné základní školy
 7. podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školského zařízení
 8. povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka
 9. ukončení individuálního vzdělávání dítěte

CHARAKTERISTIKA ÚKONU

Účelem úkonu je rozhodnutí ředitelky o právech a povinnostech žáka (základní vzdělávání, zájmové vzdělávání) a dítěte (předškolní vzdělávání) v jejich právech a povinnostech ve věcech uvedených v předchozím bodě.

VÝSLEDEK ÚKONU

Výsledkem úkonu je

 1. zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu
 2. zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku
 3. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního vzdělávání
 4. zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky,
 5. přijetí k základnímu vzdělávání
 6. rozhodnutí o přestupu žáka do jiné základní školy
 7. podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školského zařízení
 8. povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka
 9. ukončení individuálního vzdělávání dítěte

KDY VĚC ŘEŠIT

Informace k zápisu
Kritéria přijetí do MŠ

CO JE NUTNÉ DOLOŽIT PŘI INICIACI ÚKONU PROVEDENÉ ELEKTRONICKY

Informace k zápisu
Kritéria přijetí do MŠ

CO JE NUTNÉ DOLOŽIT PŘI INICIACI ÚKONU PROVEDENÉ JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

Informace k zápisu
Kritéria přijetí do MŠ

KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ÚKON INICIOVAT ELEKTRONICKY

Prostřednictvím datové schránky: x2imh9y
Prostřednictvím podatelny: skola@svabenice.cz

KDE A JAKÝM JINÝM ZPŮSOBEM NEŽ ELEKTRONICKY LZE ÚKON INICIOVAT

V písemné podobě na adrese Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Švábenice 330, 683 23 Švábenice

 • osobním doručením
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

VÝŠE POPLATKU PŘI INICIACI ÚKONU PROVEDENÉ ELEKTRONICKY

Poplatek není vybírán

VÝŠE POPLATKU PŘI INICIACI ÚKONU PROVEDENÉ JINAK NEŽ ELEKTRONICKY

Poplatek není vybírán

VÝŠE DÁVKY NEBO JINÉHO PLNĚNÍ, POKUD JE PŘEDMĚTEM ÚKONU

Předmětem úkonu není dávka nebo jiné plnění.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Proti rozhodnutí ředitele je možné podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u ředitele.

ČASTÉ DOTAZY

Nejsou známy.

SANKCE

V uvedených případech nejsou uplatňovány sankce.

PŮSOBNOST

Ředitel vykonává výše popsané úkony v rámci druhu působení veřejné moci.

OBLAST

Úkony jsou činěny v oblasti předškolního vzdělávání, základního vzdělávání a zájmového vzdělávání (družina).

KLÍČOVÁ SLOVA

Základní vzdělávání, předškolní vzdělávání, zájmové vzdělávání, přijímací řízení, vyloučení, ukončení, přestup

POČÁTEK PLATNOSTI POPISU ÚKONU

Od 1.9.2021

KONEC PLATNOSTI POPISU ÚKONU

Není znám

VÝSLEDEK ÚKONU VEDENÝ V ZÁKLADNÍM REGISTRU NEBO V AGENDOVÉM INFORMAČNÍM SYSTÉMU

Agendový informační systém

Kód agendy A3082 Školský zákon