Úplata za předškolní vzdělávání

a celodenní docházka děti starší 2 let s výjimkou dětí, které se vzdělávají v posledním ročníku MŠ a dětí s odloženou školní docházkou 210 Kč
b polodenní docházka děti starší 2 let s výjimkou dětí, které se vzdělávají v posledním ročníku MŠ 210 Kč
d docházka „dalšího dítěte“ děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ 210 Kč
e omezení, přerušení provozu

 

přerušení provozu v měsíci červenec a srpen delší než 5 vyučovacích dní v měsíci

 

výše bude stanovena k 1. 5. daného roku, v ostatních případech ihned

aktualizace k 1.5.2022: úplata za předškolní vzdělávání od 1.7.2022 do 15.7.2022: 100,- Kč bez ohledu na rozsah docházky (s výjimkou dětí s povinnou předškolní docházkou)

f vzdělávání v posledním ročníku MŠ nejvýše 1 školní rok poslední ročník MŠ je ročník, ve kterém dítě dovrší 6 let věku 0 Kč

bezúplatně

g vzdělávání v posledním ročníku MŠ déle než 1 školní rok dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky 0 Kč

bezúplatně

h děti, které nejsou občany EU výše úplaty totožná s výší úplaty v bodech a) -g)