Zápis do MŠ

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 (od 2.5. do 16.5.2024)

 Zápis do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace se uskuteční dne

9.5.2024 od 10:00 hod. do 11:00 hod. a od 14:30 hod. do 17:00 hod. 

v budově mateřské školy na adrese Švábenice 202.

Po dohodě se zřizovatelem MATEŘSKÁ ŠKOLA NEKONÁ ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO CIZINCE (UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY), kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace) v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana (dále jen „cizinec“). Tito cizinci jsou povinni se dostavit k řádnému zápisu (viz info shora).

POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, (tj. i pro děti, kterým byl povolen odklad školní docházky).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:

 • státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
 • jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání můžete podat:

 • osobně, nebo
 • poštou, nebo
 • datovou schránkou, nebo
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

(Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.)

 

Doklady, které je nutno předložit:

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (elektronickou žádost s možností následné rezervace termínu vyplníte na webových stránkách školy https://zssvabenice.cz/zapisdoms/, více viz níže informace k podání žádosti)
 • rodný list dítěte – originál
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • potvrzení lékaře (tiskopis si můžete vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek školy: https://zssvabenice.cz/zapisdoms/)
 • plnou moc v případě, že zákonné zástupce bude zastupovat jiná osoba (podpis musí být ověřen)
 • pravomocné rozhodnutí o odložení povinné školní docházky (pouze děti s povinným předškolním vzděláváním, kterým byla odložena školní docházka)

Doklady je třeba předat nejpozději do 16.5.2024.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dosáhne věk 5 let do 31.8.2024). Prosíme, abyste si včas zajistili příslušné potvrzení.

Priloha-k-zadosti-o-predskolni-vzdelavani-potvrzeni-lekare.pdf (staženo 229× )

Informace k podání elektronické žádosti:

POSTUP:
Na níže uvedeném odkazu vyplňte elektronickou žádost a následně si zarezervujte termín zápisu. Termín si mohou registrovat pouze ti, kterým škola potvrdila elektronickou přihlášku. Informaci o možnosti registrace obdržíte do e-mailu. Rezervovaný termín je možno změnit.

Na webových stránkách školy vyplňte elektronickou přihlášku a zarezervujte si termín zápisu. Termín si mohou registrovat pouze ti, kterým škola potvrdila elektronickou přihlášku. Informaci o možnosti registrace obdržíte do e-mailu. Rezervovaný termín je možno změnit.

Elektronickou přihlášku vyplníte zde: ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA.

Cokoliv nám chcete sdělit nad rámec údajů v přihlášce, můžete vepsat do položky na závěr Poznámka: např. mimořádné vlohy k…., alergie …..apod., nebo necháte políčko bez dalších údajů.

Vyplněnou přihlášku vytiskněte, podepište a doručte do školy způsobem uvedeným shora (nejlépe osobně u zápisu). Pokud nemáte možnost tisku, přihlášku Vám vytiskneme a připravíme k podpisu u zápisu nebo si ji můžete před zápisem vyzvednout v ředitelně ZŠ (tuto žádost zašlete na e-mail skola@svabenice.cz.)

Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném a účinném znění, má účastník možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká účastníka, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Dle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném a účinném znění, účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu,
a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce.

______________________________

Předpokládaný počet přijímaných dětí: 14 (s výhradou případného snížení dle § 2 odst. 6 vyhl. č. 14/2005 Sb.).

Do mateřské školy zřízené obcí (Městysem Švábenice) se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku (tj. nejpozději k 31.8.2024) dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v městysi Švábenice.

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Dle § 2 odst. 6 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, se za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti, nejvíce však o 6 dětí.

 

Ředitelka školy stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí počet přijímaných dětí.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole (zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025)

Při přijímání dětí postupujeme podle následujících kritérií v uvedeném pořadí:

 • Přednostně budou přijaty děti, které mají trvalý pobyt v městysi Švábenice a dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2024 věku nejméně 3 let, od nejstaršího dítěte po nejmladší. (Vztahuje se též na cizince s místem pobytu v městysi Švábenice).
 • Následně budou přijaty děti, které nemají trvalý pobyt v městysi Švábenice a dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2024 věku nejméně 3 let, od nejstaršího dítěte po nejmladší.
 • Následně budou přijaty děti, které mají trvalý pobyt v městysi Švábenice a dosáhnou ke dni 31.8.2024 nejméně 2 let věku, od nejstaršího dítěte po nejmladší.
 • Následně budou přijaty děti, které nemají trvalý pobyt v městysi Švábenice a dosáhnou ke dni 31.8.2024 nejméně 2 let věku, od nejstaršího dítěte po nejmladší.

Pokud se na posledním místě umístí více dětí se stejným datem narození a nebude možno přijmout všechny tyto děti, rozhodne o pořadí těchto dětí na posledním místě los.

Losování se uskuteční v zasedací místnosti městyse Švábenice dne 22.5.2024 za přítomnosti zřizovatele, ředitelky mateřské školy a alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte, kterého se losování bude týkat. Losování proběhne mezi všemi dětmi, které se umístí na posledním místě v rámci přijímaných dětí a bude vylosováno dítě, popřípadě postupně vylosovány děti, které bude možno přijmout. Losování provede starosta městyse Švábenice.

Švábenice, 18.4.2024                                                                                                                 Mgr. Marie Hradečná, ředitelka