Zápis do MŠ

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 od 2.5. do 16.5.2022

 Zápis do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace se uskuteční dne

12.5.2022 od 9:30 hod. do 11:15 hod. a od 14:30 hod. do 16:30 hod. 

v budově mateřské školy na adrese Švábenice 202.

(Tento zápis se netýká ukrajinských dětí (uprchlíků), pro které bude vyhlášen zvláštní zápis v termínu od 1.6.2022 do 15.7.2022)

Doporučujeme kontaktovat mateřskou školu na tel. č. 517 365 647 a dohodnout se na konkrétním časovém termínu.

 

Do mateřské školy zřízené obcí (Městysem Švábenice) se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku (tj. nejpozději k 31.8.2022) dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (Městys Švábenice).

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Dle § 2 odst. 6 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, se za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti, nejvíce však o 6 dětí.

 

POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, (tj. i pro děti, kterým byl povolen odklad školní docházky).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na

 • státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
 • jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

 1. individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání můžete podat:

 • osobně, nebo
 • poštou, nebo
 • datovou schránkou, nebo
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

(Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.)

 

Doklady, které je nutno předložit:

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Potvrzení lékaře
 • Plnou moc v případě, že zákonné zástupce bude zastupovat jiná osoba
 • Pravomocné rozhodnutí o odložení povinné školní docházky (pouze děti s povinným předškolním vzděláváním, kterým byla odložena školní docházka).

Doklady je třeba předat nejpozději do 16.5.2022.

 Formuláře si můžete stáhnout níže na této stránce nebo vyzvednout v mateřské škole.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dosáhne věk 5 let do 31.8.2022). Prosíme, abyste si včas zajistili příslušné potvrzení.

 

Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném a účinném znění, má účastník možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí; to se netýká účastníka, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Dle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném a účinném znění, účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce.

______________________________

Ředitelka školy stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí počet přijímaných dětí.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Při přijímání dětí postupujeme podle následujících kritérií v uvedeném pořadí:

 • Přednostně budou přijaty děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy – ve Švábenicích a dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2022 věku nejméně 3 let, od nejstaršího dítěte po nejmladší. (Vztahuje se též na cizince s místem pobytu ve Švábenicích).
 • Následně budou přijaty děti plnící povinnou předškolní docházku, které dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2022 nejméně 5 let věku a které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy – ve Švábenicích, od nejstaršího dítěte po nejmladší.
 • Následně budou přijaty děti, které dosáhnou ke dni 31.8.2022 nejméně 2 let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy – ve Švábenicích, od nejstaršího dítěte po nejmladší.
 • Následně budou přijaty děti, které nemají povinnost předškolního vzdělávání a dosáhnou ke dni 31.8.2022 nejméně 2 let věku a které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy Švábenice, a to v pořadí dle věku od nejstaršího po nejmladší.

 

Mgr. et Mgr. Marie Hradečná
ředitelka

Formuláře:

Zadost-k-prijeti-k-predskolnimu-vzdelavani-2022.pdf (staženo 34× )
Priloha-k-zadosti-o-predskolni-vzdelavani-potvrzeni-lekare.pdf (staženo 33× )
PLNA-MOC-1.pdf (staženo 10× )