Kritéria přijetí do družiny

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny

Účinnost ode dne: 27.8.2021
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném a účinném znění a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném a účinném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině.
Dle těchto kritérií bude ředitelka školy postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu školní družiny.

I.
Do školní družiny jsou přednostně přijímání žáci k pravidelné denní docházce (tj. min 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců). Žáci jsou přijímání v pořadí dle věku, a to i v případě použití kritérií dle čl. II. této směrnice.

II.
V případě, že bude vyčerpána kapacita školní družiny (60 žáků), budou přednostně přijati:
Žáci 1. a 2. ročníku, kteří mají oba zaměstnané/pracující rodiče (škola může požadovat potvrzení o zaměstnání).
Z žáků 3. – 5. ročníku mají nárok na přednostní přijetí (kritéria se uplatní v uvedeném pořadí)

  • žáci, kteří dojíždí
  • žáci, kteří mají zaměstnané/pracující oba rodiče (škola může požadovat potvrzení o zaměstnání)
  • žáci, jejichž sourozenec navštěvuje 1. nebo 2. ročník a je přijat do školní družiny.

III.
V případě vyčerpání kapacity nebudou do školní družiny přijímáni žáci, kteří nevyužívají plnou provozní dobu družiny.

IV.
Žáci, kteří se nebudou hlásit k pravidelné denní docházce, budou přijati pouze v případě volné kapacity ve školní družině, a to v souladu s výše uvedenými kritérii pro přijímání k pravidelné denní docházce.

V.
Kapacita ranní družiny je 25 žáků. V případě převýšení kapacity budou žáci přijati v souladu s těmito kritérii. Přednost mají žáci, kteří budou přijati k pravidelné denní docházce i v odpolední družině.

VI.
Do školní družiny nemusí být přijat žák, který řádně a včas nezaplatit poplatky za školní družinu, nebo vážně porušil řád školní družiny.

VII.
Změny ve směrnici jsou činěny formou písemných dodatků.

Švábenice, 27.8.2021

Mgr. Marie Hradečná, ředitelka školy