Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům při přiřešení výukových, výchovných a vztahových potíží. Cílem je kvalitní spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci.

V případě potřeby můžete kontaktovat následující zaměstnance školy zajišťující služby školního poradenského pracoviště:

 • Mgr. et Mgr. Marie Hradečná, ředitelka – vedoucí školního poradenského pracoviště, e-mail: marie.hradecna@zssvabenice.cz
 • Mgr. Jana Nadymáčková – speciální pedagog, e-mail: jana.nadymackova@zssvabenice.cz
 • Mgr. Ivana Florusová – školní metodik prevence, email: ivana.florusova@zssvabenice.cz

Konzultace je možná po předchozí dohodě na uvedené e-mailové adrese.

Program poradenských služeb:

Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí:

–       vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů,
–       zákonem č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
–       vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Školní poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm.

Účelem tohoto programu je popis a vymezení rozsahu poskytování poradenských služeb ve škole a vymezení rozsahu činnosti pedagogických pracovníků tohoto pracoviště. Je určen dětem, žákům, jejich zákonným zástupcům, pedagogickým zaměstnancům školy.

Ředitel zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm.

V naší škole je použita základní varianta poskytování poradenských služeb (je zajišťována školním metodikem prevence, ředitelkou školy a speciálním pedagogem) bez nabídky činnosti školního psychologa (tato činnost je zajišťována externě). Speciální pedagog spolupracuje dle potřeby. Všichni tito činitelé úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov a ostatními pedagogickými pracovníky. Tím se vytváří vnitřní systém komunikace všech, kteří se podílejí na péči o žáky nadané, na péči o žáky cizince i o žáky s potřebou podpory ve vzdělání. Škola rovněž spolupracuje se specializovanými pracovišti ve školství: pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC) a dále s celou řadou pracovišť mimo školství, která se orientují na poskytování služeb krizové intervence, sociálních služeb, služeb z oblasti prevence rizikového chování i služeb zdravotnických zařízení.

Poradenské služby jsou poskytovány žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům. Služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními v oblasti.

Škola poskytuje bezplatně standardní poradenské služby na žádost dětí, žáků a jejich zákonných zástupců.

Škola musí předem srozumitelně informovat žáka a v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonného zástupce o:

 1. všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,
 2. prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,
 3. jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5 školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona, a to prostřednictvím formuláře.

 

Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Podmínkou poskytnutí poradenské služby je, že žadatel poskytl součinnost potřebnou k naplnění účelu poradenské služby. Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

 

Podmínky pro poskytování poradenských služeb ve škole

Škola zajišťuje podmínky tak, aby vyhovovaly platné a účinné legislativě o ochraně osobních údajů. Škola zpracovává souhrn informací o poradenských službách, který je veřejně přístupný. Součástí Programu poradenských služeb ve škole je Minimální preventivní program školy.

Speciální pedagog a školní metodik prevence je k dispozici zákonným zástupcům po tel. domluvě v budově školy. Žáci školy mohou služeb speciálního pedagoga a školního metodika prevence využít kdykoliv po předchozí osobní domluvě.

 

Rozsah poradenských služeb

Ve škole jsou poradenské služby zaměřené na:

 1. a) Poradenskou činnost
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • primární prevenci sociálně patologických jevů
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 • péči o vzdělávání mimořádně nadaných žáků
 • péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • metodickou podporu učitelům

 

 1. b) Metodické a informační činnosti
 • prostředkování nových metod diagnostiky a intervence,
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.,
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržených a realizovaných opatření.

 

 1. c) Specializovanou metodologickou činnost v oblasti pedagogiky
 • odborná pomoc žákům při vyhledávání vhodných stylů učení,
 • odborná intervence u žáků se specifickými poruchami učení a chování,
 • řešení problémových situací,
 • vyhledávání mimořádně nadaných žáků – participace na úpravách jejich učiva,
 • odhalování šikany, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí a jiných negativních jevů ve škole.

 

 

 1. d) Činnost v oblasti prevence rizikových jevů.
 • hlavním úkolem prevence rizikových jevů je snaha o vytváření takové psychické a sociální atmosféry ve škole, která minimalizuje možnost stresů a umožňuje včasné rozpoznání nedostatků v chování žáků, šikany, sociální nezralosti, nedostatečného vlivu rodiny a formování odmítavého postoje žáků k drogám a jiným návykovým látkám. Úkolem preventivy je v případě potřeby zabezpečit žákovi pomoc.

 

Pravidla poskytování poradenských služeb

Při poskytování poradenských služeb škola:

 1. dodržuje účel poradenských služeb
 2. dodržuje etické zásady poskytování poradenských služeb
 3. vychází z individuálních potřeb žáka, podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu začleňování
 4. poskytuje zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, které jsou výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky
 5. spolupracuje s jinými školami a školskými zařízeními
 6. sleduje a vyhodnocuje poskytování navržených podpůrných opatření žáka
 7. informuje žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou
 8. poskytuje žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb

 

Dokumentace vedená školou

Škola vede o poradenských službách dokumentaci:

 1. vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, včetně zprávy a doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáka mimořádně nadaného
 2. součinnosti se školami a školskými zařízeními
 3. komunikaci a spolupráci s orgány veřejné moci
 4. poskytovaných podpůrných opatřeních prvního stupně

 

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Školní neúspěšnost je vážným problémem, jehož řešení si vyžaduje náročnou práci se žákem a často také s rodinou žáka. Bývá důsledkem individuálních rozdílů v osobnosti žáků, v jejich výkonnosti, motivaci i jejich rodinné výchově. Neprospěch je často způsoben souborem příčin, které je třeba dobře rozpoznat.

 

Nejčastěji má na školní úspěšnost nebo neúspěšnost vliv:

 • osobnost žáka – snížená inteligence, nedostatečná paměť, emoční labilita, nízká odolnost vůči zátěži, poruchy učení, poruchy chování a jiné zdravotní komplikace žáka
 • nepodnětné rodinné prostředí, žáci ohrožení sociálně nežádoucími jevy, problémy ve vztazích v rodině nebo ve škole (mezi kamarády, ve třídě, vztah s učitelem)

 

Řešení školní neúspěšnosti

Možná opatření volíme individuálně na základě diagnostiky a zjištěných potřeb žáků:

– poruchy učení a chování, jiná zdravotní omezení a znevýhodnění: kompenzace nedostatků s pomocí speciálně pedagogických metod a postupů na základě doporučení z PPP nebo SPC, integrace žáka a vytvoření IVP.

– odchylka v celkové úrovni inteligence: žáku bude stanoveno základní učivo, které po něm bude požadováno podle jeho možností a schopností, vhodné metody práce, motivace – zažití úspěchu, možnost opravit si známku, individuální konzultace ve vyučování i mimo něj, spolupráce s PPP – integrace na základě IVP a realizování dalších podpůrných opatření doporučených poradnou.

– žáci, jejichž neúspěšnost souvisí spíše s jinými faktorysociálně znevýhodnění: motivace žáka k učení, spolupráce s rodinou, vytvoření podmínek pro domácí přípravu i ve škole ve volných hodinách, přístup k internetu ve škole, práce s klimatem třídy

– žáci s vysokou absencí jsou také často ohroženi sklouznutím do školní neúspěšnosti: včas žákům nabídnout podporu při zvládnutí zameškané látky – plán dostudování učiva a termíny doplnění hodnocení, konzultace s žákem a rodiči, kde se domluví harmonogram a různé způsoby podpory dítěte

 

Postup při řešení školní neúspěšnosti – podpůrný program:

Hlavním opatřením je jednoznačně zvýšená spolupráce s rodiči.

Po prvním čtvrtletí třídní učitelé na třídních schůzkách informují zákonné zástupce o prospěchu žáků. Jedná-li se o rizikový případ neúspěšnosti, výrazné zhoršení prospěchu a podobně, domluví jednání s rodiči a žáky, kteří za toto čtvrtletí neprospívají (hodnoceni ne-dostatečně nebo dostatečně, ale vyučující vyhodnotí vývoj jako rizikový). Přítomni budou: TU, rodič, žák, učitelé daných předmětů, kde žák neprospívá, případně výchovný poradce. Zde se domluví možnosti a opatření vedoucí k nápravě.Také se domluví termín případné další schůzky, při které se vyhodnotí úspěšnost zvoleného postupu – za vyvolání jednání s rodiči a jeho koordinaci a realizaci odpovídá třídní učitel.

Podle zájmu je možné využít individuální konzultaci žáka s výchovným poradcem (případně rodičů, žáka a VP) – diagnostika školní neúspěšnosti a poradenství (např. nastavení podpory při učení, zjištění učebních stylů).

Pokud se situace nezlepšuje, může být žákovi nabídnut podpůrný plán – plán pedagogické podpory

Po třech měsících je vyhodnocena efektivita plánu.

Podpůrný plán pro neprospívající žáky je souhrn opatření nabízených žákům a jejich rodičům, který se podpisem všech stran stává pro všechny závazným. Žák, učitelé a rodiče svým podpisem uzavírají dohodu (smlouvu) o společné podpoře žáka a o svých povinnostech, které tím na sebe berou. Nezbytnou součástí podpůrného plánu jsou tedy povinnosti jednotlivých stran (škola, žák, rodič).

 

Formy a metody práce využívané učitelem:

Pro úspěšnost Podpůrného programu jsou podstatné především formy a metody práce využívané učitelem, ke kterým patří zejména:

 1. podpůrný studijní plán, tj. stanovení přiměřeného obsahu učiva – učitel stanovuje obsah učiva určený k osvojení v rozsahu, který odpovídá žákovým vzdělávacím možnostem (intelektovým i sociálním).
 2. zadávání pravidelných úkolů vycházejících ze stanoveného obsahu učiva, tj. podpůrného plánu – zadání práce pro domácí přípravu – dílčí úkoly odpovídající žákovým vzdělávacím možnostem,
 3. možnost plnit zadané úkoly v rámci volných hodin ve škole, možnost doučování
 4. užívání podpůrných aktivit – oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu
 5. používání podpůrných pomůcek při samostatné práci – přehledy, tabulky, kalkulačky, nákresy, aj. dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu
 6. individuální práce se žákem v rámci individuálních konzultací i v rámci vyučovací hodiny – pomoc žákovi odstranit výrazné mezery v učivu, podpora při výuce při výkladu nového učiva
 7. doučování

 

Závěrečná ustanovení

Tento Program poradenských služeb ve škole je závazný pro všechny zaměstnance školy.