Školská rada

Školská rada je orgán zřízený při základní škole v souladu s ustanovením § 167 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Školská rada ZŠ a MŠ Švábenice má 3 členy.

Předsedkyně školské rady – Alena Kušková (zástupce pedagogických pracovníků školy)
Členové školské rady: Ing. Tomáš Šváb, Ph.D. (zástupce zřizovatele), Alena Látalová (zástupce zákonných zástupců žáků).

Obsah jednání školské rady:

 1. zasedání Školské rady konané dne 31.8.2022

Přítomny:  Alena Kušková, Alena Látalová, Tomáš Šváb, Marie Hradečná

Program:    

 1. Zahájení, přivítání členů, seznámení s programem (schváleno 3 hlasy)
 1. Seznámení s dokumenty: Výroční zpráva za školní rok 2021/2022, ŠVP – základní škola, Školní řád na rok 2022/2023, Plán práce na školní rok 2022/2023, Vnitřní řád Školní družiny, Vnitřní řád školní jídelny
 1. Diskuze
 2. Usnesení, závěr

 

 1. Předsedkyně školské rady přivítala členy, seznámila je s programem ( schválen 3 hlasy).
 1. Členové rady byly seznámeny s dokumenty:

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 – bez připomínek

Vnitřní řád Školní družiny, navýšení platby, Vnitřní řád školní jídelny  šk.rok 2022/2023– bez připomínek

ŠVP – úpravy v Anglickém jazyce – změny v hodinové dotaci, Informatika – úprava výstupů a rozšíření digitálních kompetencí – bez připomínek

Školní řád na rok 2022/2023 – bez připomínek

Plán práce na školní rok 2022/2023 – bez připomínek

 1. Diskuze:

Byly projednány tyto diskuzní  příspěvky:

 • druhy kroužků v rámci ŠD a ZŠ
 • výsledky celostátního testování žáků 5. tříd v ČJ a M
 • slavnostní zahájení školního roku
 • seznámení se systémem EduPage
 • projednán průběhu oslav 50 leté výročí školy
 1. Usnesení:

Školská rada schvaluje tyto dokumenty:

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

Školní řád, aktualizace od 1.9.2022

Vnitřní řád Školní družiny, Vnitřní řád školní jídelny, účinný od 1.9.2022

Školská rada bere na vědomí dokumenty:

Aktualizace ŠVP, účinná od 1.9.2022, Plán práce na školní rok 2022/2023    (schváleno 3 hlasy)

 

 

 1. zasedání Školské rady konané dne 11.11.2021

Přítomni:  Alena Kušková, Alena Látalová, Tomáš Šváb

Program:
1.  Zahájení, přivítání členů, seznámení s programem (schváleno 3 hlasy)
2.Seznámení s dokumenty: Finanční plán na rok 2022, Finanční plán střednědobý 2022 – 2024: Školská rada projednala návrh rozpočtu na další rok, žádné návrhy opatření na zlepšení hospodaření nebyly navrženy.
3. Diskuze Informace – vánoční jarmark
4. Usnesení, závěr – Školská rada bere na vědomí a projednala dokumenty: Finanční plán na rok 2022, Finanční plán střednědobý 2022 – 2024 (schváleno 3 hlasy)