Zahájení provozu mateřské a základní školy

Upozorňujeme rodiče, že od pondělí 25. 5. 2020 bude zahájen v omezeném režimu provoz mateřské a základní školy ve Švábenicích. Do mateřské školy budou přijímány děti s povinnou předškolní docházkou a děti zaměstnaných rodičů. Děti mateřské školy můžete přihlásit telefonicky v dopoledních hodinách na čísle 517 365 647, žáci se mohou přihlásit e-mailem prostřednictvím svých třídních učitelů a to nejpozději do 18. 5. 2020. 

Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče,
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření a na základě materiálů z MŠMT vám zasílám základní informace k znovuotevření mateřské školy od pondělí 25. 5. 2020:
• Provoz MŠ bude v běžném režimu od 6.30 do 15.45 hodin. Do budovy budou vpuštěny pouze osoby se zakrytými ústy a nosem – nevztahuje se na dítě z MŠ.
• Před vstupem do mateřské školy je rodič povinen použít dezinfekční prostředek, který je u hlavního vchodu. V šatně se rodič zdržuje pouze nejnutnější dobu. Během celého pobytu v prostorách školy má nasazenu roušku.
• Do MŠ smí přijít jen zcela zdravé dítě. Při příchodu bude zkontrolováno učitelkou a pokud se projeví příznaky nějaké nemoci v průběhu dne, rodiče budou informováni telefonicky a dítě si musí vyzvednout.
• Stravování dětí je zajištěno.
• Před zahájením docházky je zákonný zástupce povinen seznámit se s vymezením rizikových skupin a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (ke stažení na webu školy). Originál přinese v den příchodu do mateřské školy s datem 25. 5. 2020. Pokud zákonný zástupce podepsaný dokument nepodepíše či nedoručí, nebude dítěti osobní účast v mateřské škole umožněna.
• Rodiče jsou povinni okamžitě škole nahlásit změnu zdravotního stavu v rodině (viz čestné prohlášení) a dítě do mateřské školy neposílat.
• Do mateřské školy je zakázáno nosit hračky a cukrovinky.
• Upozorňujeme rodiče, že provoz mateřské školy je omezený z důvodů zajištění zvýšené hygieny (mohou docházet děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů, kteří jsou zaměstnaní).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vážení rodiče,
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření a na základě materiálů z MŠMT vám zasílám základní informace k znovuotevření základní školy od pondělí 25. 5. 2020:
• Příchod žáků do školy bude probíhat v čase od 7.30 hodin (ranní ŠD nebude!). Do školy budou vpuštěni pouze žáci, rodiče zůstávají před školou. Všichni žáci mají ústa a nos zakryté rouškou, se kterou se pohybují ve společných prostorách školy a ve třídě.
• Žáci musí být vybaveni dvěma rouškami a igelitovým sáčkem, do kterého použitou roušku po výměně uloží.
• Žáci jednotlivých ročníků povedou výuku jen ve své třídě se svým třídním učitelem.
• Odpolední školní družina bude pouze pro žáky 1. třídy.
• Přestávky tráví žáci ve své třídě, příp. na zahradě školy.
• Žáci všech ročníků budou mít každý den 4 vyučovací hodiny (rozvrh bude upřesněn).
• Školní obědy budou zajištěny.
• Všichni žáci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla, se kterými budou po příchodu do školy seznámeni.
• Žákovi se po 25. 5. bude psát absence do třídní knihy (omluvenky do ŽK).
• Třídní skupiny po nástupu do školy budou neměnné.
• Před zahájením výuky je zákonný zástupce povinen seznámit se s vymezením rizikových skupin a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Prohlášení přinesou žáci v den příchodu do školy 25. 5. 2020 (s datem 25. 5. 2020) Pokud zákonný zástupce podepsaný dokument nepodepíše či nedoručí, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
• Rodiče jsou povinni okamžitě škole nahlásit změnu zdravotního stavu v rodině (viz čestné prohlášení) a dítě do školy dále neposílat.
• Případné další informace budou sděleny prostřednictvím třídních učitelů.

Čestné-prohlášení-příloha-ke-stažení.pdf (staženo 220× )
MŠMT-Provoz-mateřských-škol-v-období-do-konce-školního-roku-2019-2020.pdf (staženo 160× )
MŠMT-Provoz-základních-škol-v-období-do-konce-školního-roku-2019-2020.pdf (staženo 186× )