Zápis do 1. ročníku ZŠ

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy na školní rok 2023/2024

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Povinná školní docházka se vztahuje na:

 • státní občany České republiky
 • občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
 • jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

K plnění povinné školní docházky může být při splnění zákonem stanovených podmínek přijato též dítě, které k 31.8.2022 nedosáhne šestého roku (viz níže).

Zápis do 1. ročníku základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace, se uskuteční v budově základní školy na adrese Švábenice 330 v prezenční formě dne 4.4.2023 od 14:00 do 17:00 hodin

Doklady:

 • rodný list dítěte
 • doklad totožnosti rodiče (občanský průkaz)
 • žádost o přijetí dítěte
 • zápisní list
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a adrese pobytu

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

K zápisu jsou povinny se dostavit také děti s odloženou školní docházkou.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je povinna doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Žák plní povinnou školní docházku ve spádové základní škole ve Švábenicích dle § 178 odst. 2 školského zákona, pokud má žák v obvodu spádové školy místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka a pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. V této souvislosti žádáme zákonné zástupce, aby informovali spádovou základní školu Švábenice o plnění povinné školní docházky v jiné škole, pokud se rozhodnou dítě do spádové školy nepřihlásit.

Odklad povinné školní docházky (pokud dítě není tělesně nebo duševně vyspělé):

Doklady:

 • rodný list dítěte
 • doklad totožnosti rodiče (občanský průkaz)
 • žádost zákonného zástupce o odklad
 • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 • posouzení odborného lékaře (též praktický lékař pro děti a dorost) nebo klinického psychologa
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a adrese pobytu.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis dítěte, které k 31.8.2022 nedosáhne šestého roku:

 • rodný list dítěte
 • doklad totožnosti rodiče (občanský průkaz)
 • žádost o přijetí dítěte
 • zápisní list
 • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • doporučující vyjádření odborného lékaře (pokud dítě dosáhne šestého roku v období od ledna do konce června roku 2023) (též praktický lékař pro děti a dorost)
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a adrese pobytu.

Ředitelka školy přednostně přijme dítě, které má trvalý pobyt v obvodu školy (Švábenice, Dětkovice, Medlovice).

Po dohodě se zřizovatelem ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEKONÁ ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO CIZINCE (UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY), kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace2) v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana (dále jen „cizinec“). Tito cizinci jsou povinni se dostavit k řádnému zápisu (viz info shora).

Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1-2023-2024.pdf (staženo 64× )
zadost-o-odklad-povinne-skolni-dochazky-UKR-Заява-про-відстрочку-обовязкової-шкільної-освіти-1.pdf (staženo 38× )

(Tyto formuláře jsou určeny pouze pro ukrajinské uprchlíky).

Výsledek bude pod registračním číslem žádosti vyvěšen na webu školy do 3.5.2023.

POSTUP:
Na webových stránkách školy vyplňte elektronickou přihlášku a zarezervujte si termín zápisu. Termín si mohou registrovat pouze ti, kterým škola potvrdila elektronickou přihlášku. Informaci o možnosti registrace obdržíte do e-mailu. Rezervovaný termín je možno změnit.

Elektronickou přihlášku vyplníte zde: ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Cokoliv nám chcete sdělit nad rámec údajů v přihlášce, můžete vepsat do položky na závěr Poznámka: např. mimořádné vlohy k…., alergie …..apod., nebo necháte políčko bez dalších údajů.
Vyplněnou přihlášku vytiskněte, podepište a doručte do školy. Lze tak učinit osobně u zápisu, vhozením do schránky školy, zasláním scanu datovou schránkou (x2imh9y) či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (skola@svabenice.cz).
Pokud nemáte možnost tisku, přihlášku Vám vytiskneme ve škole (tuto informaci zašlete na e-mail skola@svabenice.cz.
Chcete-li žádat o odklad, je třeba kromě elektronické přihlášky vyplnit formulář ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY a tento doručit do základní školy společně s povinnými přílohami (viz výše). U žádosti o odklad tedy vyplňujete elektronickou přihlášku i žádost o odklad. Formulář si můžete stáhnout zde z webových stránek nebo vyzvednout v MŠ Švábenice, MŠ Medlovice nebo v ZŠ Švábenice.

Žádost o odklad Zadost-o-odklad.pdf (staženo 60× )

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte na výše uvedeném telefonním čísle 733 722 696 či e-mailové adrese: skola@zssvabenice.cz.

Švábenice, 11.3.2023

Mgr. et Mgr. Marie Hradečná
ředitelka