32. zasedání Rady školy konané dne 21.10.2020

32. zasedání Rady školy konané dne 21.10.2020
Přítomni: Alena Kušková, Alena Látalová, Tomáš Šváb, Jana Zatloukalová

Program:
1. Zahájení, přivítání členů, seznámení s programem
2. Volba předsedy, projednání jednacího řádu Rady školy
3. Diskuze
4. Usnesení, závěr

1. Paní ředitelka přivítala nové členy Rady školy.
Ve volbách byli zvoleni:
Za školu: Alena Kušková
Za rodiče: Alena Látalová
Za zřizovatele: Tomáš Šváb
Členové byli seznámeni s programem.
(schváleno 3 hlasy)

2. Členové zvolili jako předsedkyni Alenu Kuškovou.
(schváleno 2 hlasy, 1 se zdržel)
Byl projednán jednací řád Rady školy, byly provedeny některé úpravy na základě připomínek členů.
(schváleno 3 hlasy)

3. Diskuze:
Byly projednány tyto diskuzní příspěvky:
– online vyučování ve škole
– přechod žáků na 2.stupeň – výuka anglického jazyka
– odchod žáků do 1. třídy na jinou školu
– výuka tělesné výchovy
– opravy školy a nové možnosti vytvoření tříd pro ZUŠ, popřípadě nového prostoru školní družiny

4. Usnesení:
Rada školy schvaluje:
– předsedou se stává Alena Kušková
– jednací řád, který platí ode dne 21.10.2020
Rada školy bere na vědomí:
– Další schůze školské rady se bude konat nejpozději v květnu příštího roku.

Dne: 22.10.2020 Zapsala: Alena Kušková
Na vědomí: Tomáš Šváb, Alena Látalová