Informace pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

CO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE POTŘEBUJÍ:

– chlapci tepláky, děvčata zástěrku, sukýnku nebo kalhoty na převlečení do třídy
– děti na celodenní docházku pyžamo
– všechny děti přezůvky – vhodné oblečení a obuv na zahradu (např. tenisky, tepláková souprava, tričko, krátké kalhoty nebo trenýrky, pokrývka hlavy)
– náhradní oblečení ( spodní prádlo, punčocháče, ponožky, tepláky)

VŠECHNO, PROSÍM, PODEPIŠTE, ABY NEDOCHÁZELO K ZÁMĚNÁM! 

Nejdůležitější informace

Telefon do MŠ: 517 365 647 / 731 494 187
Telefon do ŠJ: 517 365 712

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola je otevřena od 6.30 do 15.45 hodin.

DOCHÁZKA DĚTÍ
Rodiče přivádějí děti ráno, zpravidla do 8 hodin. Předávají osobně dítě učitelce. Z mateřské školy je odvádějí rodiče nebo po projednání s vedoucí učitelkou mateřské školy jejich zástupci. V tomto případě musí být rodiči podepsána DOHODA O ODVÁDĚNÍ DĚTÍ Z MŠ. Zástupci dítěte oznámí učitelce předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ. Jinak omluví dítě neprodleně po zjištění důvodu nepřítomnosti. Dítě, které po dobu dvou týdnů do MŠ nedochází a není omluveno, může být z MŠ vyřazeno.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DĚTÍ
Za bezpečnost dětí odpovídají po celou dobu vzdělávací práce s dětmi pedagogické pracovnice MŠ a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo pověřené osobě. Pedagogický pracovník předává dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte. Bezpečnost při vyšším počtu dětí ve třídě je zajištěna překrýváním směn učitelek při pobytu venku a přítomností všech učitelek při mimořádných akcích školy. Podrobněji je rozpracováno ve vnitřní směrnici ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ V MŠ.

STRAVOVÁNÍ
Stravné se platí u vedoucí stravování měsíc předem v pondělí a ve středu od 6:30 do 14.00 hodin nebo převodem na účet školy (podle písemných pokynů vedoucí stravování). Děti se omlouvají nejpozději 1 den předem do 11 hodin v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky na čísle 517 365 712. Rodiče mohou omluvit své dítě také písemně vhozením omluvenky do schránky u školní kuchyně. Pro nemocné dítě je možno odebrat oběd jen první den nemoci. Pokud rodiče neuhradí poplatek za stravování, může být jejich dítě z MŠ vyřazeno.

POPLATEK ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Výše úplaty je dána VNITŘNÍ SMĚRNICÍ O STANOVENÍ ÚPLATY
ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve výši 210 Kč. Úplata se platí do 15. dne příslušného kalendářního měsíce u vedoucí stravování nebo převodem na účet školy.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky.

CO DĚTI ČEKÁ CELÝ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE ?

Přijít a pozdravit se.
Hrát si s kamarády.
Umýt si ruce, posvačit.
Povídat si v komunitním kruhu.
Poznávat, učit se, kreslit, zpívat, pracovat, cvičit.
Jít na procházku, hrát si na školní zahradě.
Umýt si ruce, poobědvat.
Poslouchat pohádku nebo písničky, odpočívat.
Vstávat, umýt se a svačit.
Hrát si a jít domů.
Školka končí.

Těšíme se na spolupráci!