Mateřská škola ve školním roce 2020-2021

Zahájení školního roku a spolupráce s rodiči

V září 2020 jsme v mateřské škole přivítali nejen nové děti, ale také novou paní učitelku. Vzhledem k tomu, že se nemohla pořádat schůzka s osobní účastí rodičů, tak učitelky zajistily informace pro rodiče písemnou formou. Další podrobné informace, které jsou určené rodičům, jsou umístěny u vchodu do mateřské školy na nástěnce. Dokumentace školy je položená na okně u hlavního vchodu. Také v obou šatnách si mohou přečíst návody k práci s dětmi, vedení k sebeobsluze, zlepšování výslovnosti, o grafomotorice nebo celkově o tom, co se má dítě naučit v mateřské škole, aby bylo připraveno na vstup do základní školy.

Náš školní vzdělávací program

Učitelky v mateřské škole začaly pracovat od září 2020 podle nového školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem:
DÍVÁM SE, DÍVÁM, VŠEHO SI VŠÍMÁM, NAUČÍM  SE VŠECHNO HNED, ABYCH POZNAL CELÝ SVĚT.
Motto : ZE SVĚTA SE RADUJEME, KRESLÍME A MALUJEME, ZPÍVÁME PÍSNIČKU O TOM KRÁSNÉM SLUNÍČKU.

Co děláme s dětmi

Ve školním roce 2020-2021 se  při práci s dětmi postupně zaměřujeme na poznávání sebe samého, jiných dětí, mateřské školy, Švábenic a jejího okolí, prací lidí, zachycení skutečnosti ze svého okolí a vyjádření svých představ pomocí různých výtvarných a pracovních dovedností a technik. Téma na tento školní rok je ,, Švábenice ty mám rád, o nich si budem povídat“

Od září učitelky zařadily při práci s dětmi činnosti, ve kterých se děti učily základům společenského chování, podílely se na vytvoření pravidel chování v mateřské škole a také si je nakreslily. Dlouhodobě podporujeme kladné vztahy mezi dětmi navzájem. Dalším důležitým tématem je domov a rodina. Stále vedeme děti k výraznějšímu vytváření pozitivního vztahu dětí k místu, kde žijí. Pomáhají nám texty básní, písní například:

Ta naše školička na kraji dědiny,
jsme tady všichni jak z jedné rodiny.
Rádi se moc máme, zle si neděláme,
při práci, po práci stále si zpíváme.

Na podzim děti pozorují a seznamují se s počasím, změnami v přírodě, úklidem zahrad, ovocem a zeleninou.  Stále vedeme děti ke správné výslovnosti ve skupinách i individuálně, se staršími dětmi upevňujeme časové a prostorové vztahy, předmatematické dovednosti. Také zdůrazňujeme důležitost zdraví pro člověka a při provozu dodržujeme s dětmi zvýšenou hygienu. Pomáhají nám v tom i básně a písně, jejich nácvikem děti procvičují nejen paměť, ale i nenásilnou formou upevňují získané poznatky. Nedílnou součástí práce jsou i výtvarné a pracovní činnosti, děti vykreslují, malují, vystřihávají a vyrábějí – např. jablíčka, hrušky, bedýnku s ovocem, ruce s potravinami, postavy, domy, vyrábí ježka z dýně… Také často vykreslují omalovánky nebo dokreslují na pracovních listech podle pokynů učitelky. Děti si hrají námětové hry na domácnost, na dopravu, na stavitele, na lékaře, s tělovýchovným náčiním cvičí nejen v mateřské škole, ale také při pobytu venku. Pěkné počasí nám stále umožňuje využívat co nejvíce školní zahradu s průlezkami, houpačkami a pískovištěm.

Starší děti se seznamovaly s prací svých rodičů, poznávaly další profese. Kreslily, čím chtějí být a naučily se zpívat opravdu těžkou písničku Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc. Učí se nenásilně získávat nové vědomosti, dovednosti a vnímat krásu kolem sebe. Zařazujeme nejen hudebně-pohybové činnosti, ale pohybové hry a cvičení na nářadí v překážkové dráze.

Přiměřenou formou se nám podařilo děti seznámit se státními svátky Den vzniku samostatného československého státu i Památkou zesnulých. Děti kreslily, co se jim v naší republice líbí, zhotovily vlajky a mapu s vystřihnutými a nalepenými obrázky. Poznávání krás Švábenic a nejbližšího okolí se dařilo na vycházkách při prohlížení památek, soch, kostela se hřbitovem i kapličkami. V obou třídách se dětem  podařilo Švábenice pěkně výtvarně ztvárnit. Zprostředkovaně na fotografiích jsou zase starší děti seznamovány s krásami naší vlasti, s hlavním městem Prahou, státními symboly, řekou Vltavou, Karlovým mostem nebo metrem. Hrají si na vlak, že cestují a při takové hře se přiměřeně seznamují s novými vědomostmi. Starší umí zazpívat i naši státní hymnu.

Pokud se rodiče s dětmi vydají na výlet do přírody, mohou si vzpomenout a využít  básničku, kterou se starší děti teprve učí:

Až ti někdy bude smutno a budeš mít čas,
vyjdi si ven do přírody, smích se vrátí zas.
Můžeš jít cestou necestou,
běž tam, kde tě nohy jen tak ponesou.

Usedni si do trávníčku, zavři chvíli oči,
nepřemýšlej, jen poslouchej, jak vítr tiše tančí.
Potom oči otevři, podívej se kolem sebe,
uvidíš cos neviděl, jak je krásná naše země.

Vzhledem k epidemické situaci musely být všechny plánované kulturní akce školy ve spolupráci s agenturami zrušeny. Proto v současné době nepořádáme v mateřské škole vystoupení umělců, fotografování ani podzimní dílničku s rodiči. Nemohla být provedena logopedická prevence ve spolupráci se Speciálně-pedagogickým centrem Brno, pobočka Vyškov. Velice nás to mrzí, věříme však, že se situace zlepší a my se budeme moci scházet s rodiči a jejich dětmi zejména při veřejných vystoupeních – besídkách nebo při vystoupení na veřejnosti – pro seniory nebo rodáky.

Přejeme  dětem i jejich rodičům hodně trpělivosti a hlavně zdraví všem!

Ilona Kučerňáková – vedoucí učitelka mateřské školy