Operační program Jan Amos Komenský

Dne 1.1.2023 naše škola zahájila nový projekt “Škola hrou Švábenice” zaměřený na zkvalitnění výuky žáků financovaný z OPERAČNÍHO PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ. Je to už v pořadí čtvrtý projekt financovaný EU, kterého se škola účastní. Jeho hlavním cílem je podpora a rozvoj znalostí a dovedností žáků mateřské i základní školy, zapojena je i školní družina. Projekt je zaměřen hlavně na využití a podporu inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti, a to především

 • projektová výuka
 • tandemová výuka
 • vzdělávání s využitím nových technologií
 • zážitková pedagogika
 • propojování formálního a neformálního vzdělávání
 • kooperativní učení
 • kritické myšlení
 • dramatizace
 • interaktivní hry
 • metoda převrácené třídy
 • výuka rodilým mluvčím

Dalším cílem projektu je snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem, podpora jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.

Součástí  projektu je i vzdělávání pedagogů, podpora jejich osobnostního i profesního růstu formou seminářů i pomocí vzájemné spolupráce mezi nimi.

Aktivity budou realizovány v letošním a příštím školním roce, projekt bude ukončen v červnu 2025.